Organizing Committee

 

Conference Chairs
 
The Chairman: Prof. S. Prokoshkin (NUST “MISIS”, Moscow),
 
Co-Chairmen:   
Prof. A.Volkov (St.-Petersburg State University)
Dr. N.Resnina (St.-Petersburg State University)
Academician V.Schastlivtsev (Institute of Metal Physics, UrB RAS, Ekaterinburg)
Prof. A.Glezer (Kurdyumov Institute of Metal Physics, Moscow)
Prof. Yu.Chumlyakov (Tomsk State University)
 
Conference Organizers
 
Saint-Petersburg State University (Saint-Petersburg)
National University of Science and Technology “MISIS” (Moscow)
Ioffe Physical Technical Institute of Russian Academy of Science (RAS, Saint-Petersburg) 
Institute of Metal Physics of Ural Branch of RAS (Ekaterinburg)
Kurdyumov Institute of Metal Physics (Moscow)
Tomsk State University (Tomsk)
Institute of Radio-Engineering and Electronics of RAS (Moscow)
National Research Nuclear University “MEPhI” (Moscow)
Institute of Strength Physics and Material Science of RAS (Tomsk)
Ural State Forest Engineering University (Ekaterinburg)
Chelyabinsk State University (Chelyabinsk)
Alpha Technologies (Saint-Petersburg)
 
International Advisory Committee
 
H.K.D.H. Bhadeshia,  Cambridge, UK  
E. Cesari, Palma de Malorca, Spain
S. Besseghini, Lecco, Italy                  
G. Eggeler, Bochum, Germany
N. Glavatska, Kiev, Ukraine
J. Van Humbeeck, Leuven, Belgium
Ch. Lexcellent, Besançon, France
S. Müller, Bonn, Germany
A. Planes, Barcelona, Spain
S. Prokoshkin, Moscow, Russia
D. Schryvers, Antwerp, Belgium
P. Sittner, Prague, Czech Republic
D. Stroz, Katowice, Poland
T. Waitz, Vienna, Austria

 

 
 

Russian Organizing Committee
 
                                                  Moscow:                                                       Saint-Petersburg
                                           Dr.    Andreev V.A.                                              Prof. Betekhtin V.I.
                                           Prof. Brailovski V.                                                Dr.    Belyaev S.P.
                                           Prof. Blanter M.S.                                                Prof. Freidin A.B.
                                           Prof. Dobatkin S.V.                                              Prof. Konopleva R.F.
                                           Prof. Estrin E.I.                                                     Prof. Kustov S. B.
                                           Prof. Ilyin A.A.                                                     Prof. Malygin G.A.
                                           Prof. Kaputkina L.M.                                           Prof. Nikanorov S.P.
                                           Prof. Kaputkin D.E.                                              Dr.    Pulnev S.A.
                                           Dr.   Khmelevskaya I.Yu.                                     Prof. Razov A.I.
                                           Prof. Koledov V.V.                                              Dr. Vyahhi I. E.
                                           Prof. Kollerov M.Yu.           
                                           Dr.    Korotitskiy A.V.                                            Ekaterinburg
                                           Prof. Khovaylo V.V.                                          Prof. Kashchenko M.P.            
                                           Prof. Movchan A.A.                                          Prof. Pushin V.G.
                                           Prof. Nikulin S. A.                                             Prof. Sagaradze V.V.            
                                           Prof. Prokoshkina V.G.                                     Prof. Zeldovich V.I.
                                           Dr.    Ryklina E.P.
                                           Prof. Shavrov V.G.                                                   Chelyabinsk
                                           Dr.   Shelyakov A.V.                                          Prof. Buchelnikov V.D.
                                           Prof. Shtremel M.A.                                           Prof. Mirzaev D.A.
                                           Prof. Stolyarov V.V.
                                                                                                                      Great Novgorod
                                                     Ufa                                                          Prof. Khusainov M.A.
                                           Prof. Valiev R.Z.                                            
                                                                                                                               Ukhta
                                                   Tomsk                                                       Prof. Andronov I.N.
                                           Prof. Gyunter V.E.                                        
                                           Prof. Lotkov A.I.                                                         Barnaul
                                           Prof. Kulkova S.E.                                               Prof. Plotnikov V.A.                             
                         
Local Organizing Committee
 
Prof. Volkov A. E. (Saint-Petersburg State University)
Prof. Razov A.I. (Saint-Petersburg State University)
Dr. Belyaev S. P. (Saint-Petersburg State University)
Dr. Pulnev S.A. (Ioffe Physical Technical Institute of RAS)
Dr. Vyahhi I. E. (Saint-Petersburg, Technical University)
 
Conference secretariat
Dr. Resnina Natalia (Saint-Petersburg State University)          
Mr. Slesarenko Viacheslav (Saint-Petersburg State University)
Mr. Sibirev Alexey (Saint-Petersburg State University)
Mr. Lomakin Ivan (Saint-Petersburg State University)
Mr. Zhuravlev Roman (Saint-Petersburg State University)
Mrs. Drozdova Maria (Saint-Petersburg State University)
Mrs. Anshukova Ksenia (Saint-Petersburg State University)